Moderne Wondzorg  thumbnail

Moderne Wondzorg

Published Dec 17, 23
4 min read


De gezondheidszorg in Nederland is weliswaar van een kwalitatief hoog niveau. Beroepsbeoefenaren zijn in het algemeen uitstekend opgeleid, er zijn hoogwaardige voorzieningen (wondzorg zuid-limburg). Maar er kan nog veel worden verbeterd, vooral op het gebied van afstemming, met als doel de patiënt datgene te leveren wat op dat moment noodzakelijk is (wondzorg zuid-limburg). Goede thuiszorg betekent ook voldoende personeel voor het uitvoerend werk

Een actief arbeidsmarktbeleid is gewenst (wondzorg zuid-limburg). De thuiszorg biedt nog veel mogelijkheden van werkgelegenheid (wondzorg zuid-limburg). Er is enerzijds een grote vraag naar directe zorgverlening, naar meer handen aan het bed, ook al om de taak van de huidige thuiszorg te verlichten; anderzijds is er een nu nog latent aanbod van langdurig werklozen, waarvan een deel goed ingeschakeld kan worden in de thuiszorg

Om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen is ook goede huisvesting nodig, aangepast vervoer, dagbesteding in de wijk, en andere voorzieningen dicht bij huis - wondzorg zuid-limburg. Het informele circuit is van groot belang: de zorg voor zichzelf, de zorg voor elkaar (mantelzorg, vrijwilligerswerk) nemen bij verzorging zelfs van mensen met ernstige beperkingen de grootste plaats inEr is een wisselwerking tussen mantelzorg en professionele thuiszorg. wondzorg zuid-limburg. De thuiszorg verricht bijvoorbeeld taken die een specifieke deskundigheid vereisen die mantelzorgers niet bezitten, of ze zorgt ervoor dat het sociale systeem rond de cliënt wordt ondersteund (wondzorg zuid-limburg). Het beleid en de praktijk zijn gericht op extramuralisering, gebaseerd op de voorkeuren van mensen zelf, maar ook op het feit dat met het geld van één plaats in een instelling meestal meer mensen thuis geholpen kunnen worden

Dat laat onverlet dat intramurale opname noodzakelijk kan zijn uit zorginhoudelijk of financieel oogpunt. Die keuze moeten we ook helder maken (wondzorg zuid-limburg). De intramurale instellingen hebben een eigen, volwaardige plaats in de zorg, en zullen die ook in de toekomst behouden. Er is nog een reden om thuiszorg te bevorderen - wondzorg zuid-limburg. Onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld herstel na een operatie thuis voorspoediger verloopt dan wanneer men in het ziekenhuis blijft

Wondzorg Congres 2022

De thuiszorginstellingen spelen op deze ontwikkelingen in, maar ook intramurale instellingen zijn al volop bezig hun zorg aan te passen aan nieuwe behoeften - wondzorg zuid-limburg. Dat geldt voor de ouderenzorg (verzorgings- en verpleeghuizen), voor de geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor (verstandelijk) gehandicapten en voor de ziekenhuiszorg (wondzorg zuid-limburg). Ziekenhuizen krijgen reeds budgettaire mogelijkheden zorg buiten het ziekenhuis te brengen

Bijvoorbeeld poliklinische zorg, of zorg buiten de muren. Hoe de vraag naar thuiszorg zich gaat ontwikkelen, hangt nauw samen met de mate van extramuralisering de komende jaren. wondzorg zuid-limburg. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een aantal scenario’s doorberekend, die verwerkt zijn in de Verkenningen Ouderenzorg 1995–2010. Daarbij wordt uitgegaan van verschillende mogelijke ontwikkelingen, zoals bevriezen van de huidige intramurale capaciteit voor ouderenzorg, danwel een proportionele groei daarvan

Wij gaan ervan uit dat 38 000 van hen een beroep zullen doen op de thuiszorg - wondzorg zuid-limburg. De inhoudelijke verbondenheid van thuiszorg met andere vormen van zorg maakt dat beleidslijnen die voor de thuiszorg worden uitgezet, invloed hebben op de hele zorg. Het aanbod is aan het veranderen - wondzorg zuid-limburg. Dat vereist een nieuwe samenhang

Daar kan afstemming plaatsvinden van het zorgaanbod - wondzorg zuid-limburg. Huisartsen verbonden aan zo’n centrum hebben daar de ruimte hun kennis te differentiëren. Praktijkverpleegkundigen hebben samen met de artsen een belangrijke taak bij coördinatie van de zorg en bij de afstemming met thuiszorginstellingen. Paramedici en maatschappelijk werkenden zijn aan zo’n centrum verbonden; medisch specialisten kunnen zich eveneens aan het zorgcentrum verbinden, of vervullen een adviesrolZoals aangegeven, zijn ook intramurale instellingen actief bezig zorg te gaan leveren buiten hun muren. Er ontstaat zo een heel nieuwe dynamiek van substitutie en extramuralisatie (wondzorg zuid-limburg). De thuiszorg krijgt een ander gezicht. De lijn die in deze nota wordt uitgezet is niet nieuw (wondzorg zuid-limburg). Het is het voortbouwen op wat al in de jaren tachtig is ingezet: mensen mogelijk maken zo lang als het kan thuis, in de eigen omgeving, te laten verblijven, of daar zo snel mogelijk weer naar terug te laten gaan

Time Wondzorg Betekenis

Het financiële en organisatorische kader moet deze ontwikkeling nadrukkelijker gaan ondersteunen (wondzorg zuid-limburg). Regelgeving die belemmerend werkt moet worden aangepast. Dat is een kwestie van passen en meten, van experimenteren, evalueren en weer aanpassen. Dat gaat niet zonder aanloopproblemen (wondzorg zuid-limburg). De bekostiging van de zorg is ondergebracht in drie compartimenten, het eerste compartiment voor langdurende vormen van zorg (de «onverzekerbare risico’s») waarvoor de hele bevolking is verzekerd via de AWBZ

Latest Posts

Wondzorg App Nedap

Published Dec 23, 23
3 min read

Wondzorg Aan Huis

Published Dec 21, 23
7 min read